Regulamin

  Regulamin Księgarni internetowej www.zielonasowa.pl

Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ.U. 2014 poz. 827) ustala się, co następuje:

 

§ 1

Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczą konsumentów korzystających ze sklepu internetowego Wydawnictwa Zielona Sowa dostępnego na stronie www.zielonasowa.pl.

 

§ 2

Konsumenci zobowiązują się do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, oraz do jego przestrzegania i stosowania.

 

§ 3

Na potrzeby niniejszego Regulaminu następujące słowa oznaczają:

1.    Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.    Przedsiębiorca – podmiot uczestniczący w obrocie gospodarczym w sposób profesjonalny posiada zorganizowane przedsiębiorstwo zarówno materialne (siedziba, biuro, sklep, telefon, faks), jak i formalne (tj. został wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego).

3.    Umowa zawarta na odległość – jest to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

4.    Trwały nośnik - jest to materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

5.    Wydawnictwo Zielona Sowa lub Wydawnictwo – oznacza Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 00-807, przy al. Jerozolimskich 94, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000174857, posiadającą nr NIP: 521-32-60-087, nr REGON: 015566684, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 4.550.000 zł (opłacony w całości).

6.    Hasło – alfanumeryczny ciąg znaków identyfikujących konsumenta w czasie logowania się do sklepu internetowego Wydawnictwa Zielona Sowa przyporządkowany do określonego Loginu. Hasło składa się z minimum 5 znaków.

7.    Login - adres e-mail służący identyfikacji Konsumenta.

8.    Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez Wydawnictwo Zielona Sowa, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu oraz o promocjach i konkursach.

9.    Sklep - sklep internetowy Wydawnictwa Zielona Sowa dostępny na stronie www.zielonasowa.pl.

 

 

§ 4

1.    Zamówione przez konsumenta Towary wysyłane są jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.    Konsumenci mający dostęp do Sklepu z terytorium nie będącym w granicach RP, są odpowiedzialni za działanie w zgodzie z prawem obowiązującym na terytorium, z którego korzystają z Serwisu.

3.    Sklep internetowy Wydawnictwa Zielona Sowa przyjmuje zamówienia przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

 

§ 5

1.    Konsument może dokonywać zamówień Towarów po zalogowaniu się do sklepu internetowego Wydawnictwa Zielona Sowa.

2.    Zalogowanie się jest możliwe po zarejestrowaniu się przez Konsumenta oraz dokonaniu aktywacji konta.

3.    Rejestracja polega na wpisaniu:

a.    Adresu e-mail Konsumenta,

b.    Hasła,

c.    Imienia i Nazwiska Konsumenta, adresu (w tym: miejscowości, kodu pocztowego, ulicy i numery domu) oraz numeru telefonu. W przypadku podmiotów posiadających własną osobowość prawną, wymagane jest również podanie pełnej nazwy firmy oraz numeru NIP, a imię i nazwisko jest traktowane jako dane osoby kontaktowej uprawnionej do składania zamówień.

4.    Po dokonaniu rejestracji, Konsument otrzyma wiadomość e-mail na wskazany w procesie rejestracji adres mailowy z potwierdzeniem założenia konta.

5.    Po dokonaniu rejestracji konta logowanie się do sklepu internetowego Wydawnictwa Zielona Sowa będzie polegało na wpisywaniu adresu e-mail Konsumenta oraz Hasła.

6.    Warunkiem złożenia zamówienia przez konsumenta jest dokonanie akceptacji niniejszego Regulaminu.

 

§ 6

1.    Wymagania techniczne niezbędne do złożenia zamówienia:

a.    Komputer PC lub urządzenie mobilne (telefon, tablet itp.) z przeglądarką internetową,

b.    połączenie z siecią Internet.

 

§ 7

1.      Konsumenci po prawidłowym zalogowaniu się do sklepu internetowego Wydawnictwa Zielona Sowa mogą składać zamówienia na towary znajdujące się w ofercie Wydawnictwa Zielona Sowa, w skład których wchodzą:

a.      książki,

b.      gry planszowe,

c.      puzzle,

d.      artykuły muzyczne,

e.      multimedia,

f.       produkty elektroniczne,

g.      zestawy

h.      dodatkowe produkty takie jak zakładki magnetyczne lub torby materiałowe z logo Wydawnictwa

zwane łącznie w niniejszym Regulaminie „Towarami”.

2.      Konsument, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych Towarów z Wydawnictwem Zielona Sowa.

3.      W zamówieniu Konsument dokonuje:

a.      wyboru zamawianych Towarów,

b.      oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

c.      wyboru sposobu płatności.

4.      Zakres dostępnych Towarów może ulec zmianie, w szczególności z powodu:

a.      rozszerzenia oferty Towarów,

b.      wycofania ze sprzedaży niektórych Towarów.

5.      Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Wydawnictwa Zielona Sowa. w przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Konsument zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (tj. częściowej realizacji lub anulowaniu całości zamówienia).

6.      W przypadku, gdy towar jest niedostępny i brak możliwości realizacji zamówienia Konsumenta, Wydawnictwo Zielona Sowa ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Wydawnictwo Zielona Sowa ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Konsument dokonał zapłaty za towar, Wydawnictwo Zielona Sowa dokona zwrotu Konsumentowi należności za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

7.      W przypadku gdy należność za zakupiony towar nie zostanie wpłacona w ciągu 30 dni od dnia złożenia zamówienia, zamówienie będzie anulowane.

8.      Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

9.      Przedsiębiorca potwierdzi konsumentowi zawarcie umowy na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru.

 

§8

1.    W celu złożenia zamówienia Konsument może skorzystać z wyszukiwarki umożliwiającej wyszukanie konkretnych Towarów poprzez wskazanie jednej z następujących danych:

a.      Imię i nazwisko autora,

b.      Tytuł,

c.      Cykl lub Serię wydawniczą,

d.      Inne słowa kojarzące się z wyszukiwanym Towarem.

2.    W celu dokładniejszego wyszukania Konsument może skorzystać z filtrów, dostępnych już po wyszukaniu frazy. Zawęzi to wyniki wyszukiwania zgodnie z zaznaczonymi filtrami.

3.    Dokonując zamówienia, Konsument wybiera konkretne Towary, dodaje je do koszyka, w którym może wskazać ich ilość.

4.    W trakcie wyboru przez Konsumenta Towarów może on przejrzeć dotychczas wybrane Towary, klikając na ikonę „Koszyk” w prawym górnym rogu strony.

5.    Jeżeli Konsument będzie chciał zrezygnować z niektórych wybranych przez siebie Towarów, powinien w koszyku obok wybranego Towaru kliknąć czerwony krzyżyk, który po najechaniu kursorem wyświetli napis „Usuń z koszyka”.

6.    W przypadku zamówienia Pakietu (zestawu kilku Towarów w ofercie o promocyjnej cenie z rabatem) Konsument może zrezygnować ze złożonego zamówienia jedynie w odniesieniu do Pakietu jako całości, wybierając opcję „Usuń” przy Pakiecie.

7.    Po dokonaniu wyboru Towarów Konsument może, jeśli posiada, wpisać kod rabatowy uprawniający do zniżki na zakupione Towary. Kod rabatowy może być przyznany na całą ofertę lub poszczególne Towary. Może również być przypisany do określonej kwoty zamówienia (kod rabatowy przy zamówieniach od pewnej kwoty). Rabaty i promocje nie łączą się ze sobą, w związku z czym można wpisać tylko jeden kod rabatowy.

8.    Aby ustalić formy dostawy i płatności oraz potwierdzić dane do wysyłki Konsument musi przejść do kolejnego kroku klikając przycisk „Przejdź dalej”.

9.    Jeżeli Konsument rozpoczął proces zakupów bez uprzedniej rejestracji i logowania – w tym momencie zostanie poproszony o dokonanie logowania lub wyboru opcji zamówienia towarów bez konieczności rejestracji.

10.  Konsument musi potwierdzić dane „Zamawiającego” – jest to równoznaczne z danymi do wysyłki. Jeśli Konsument życzy sobie fakturę, to będzie musiał wypełnić również „Dane do faktury” jeśli nie zrobił tego wcześniej – w panelu klienta. Po sprawdzeniu i/lub uzupełnieniu danych należy przejść do kolejnego kroku klikając „Przejdź dalej”.

11.  W kolejnym kroku Konsument powinien wybrać sposób dostawy oraz formę płatności. Koszty związane z wybranym sposobem dostawy podane są na stronie.

12.  Konsument ma możliwość również wpisania uwag do zamówienia poniżej miejsca wyboru sposobu dostawy i formy płatności. Zostaną one przekazane do magazynu lub kurierowi – w zależności od tego, czego dotyczy umowa.

13.  Do realizacji zamówienia niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

14.  Wydawnictwo Zielona Sowa nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Konsumenta.

15.  Z zastrzeżeniem § 13 oraz § 14, zmiany zamówienia, jak również jego anulowania (które nie jest równoznaczne z prawem do odstąpienia przysługującego konsumentom, opisanym w § 17 Regulaminu) Konsument może dokonywać pod adresem zamowienia@zielonasowa.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 576 25 50, fax: +48 22 576 25 51. do zmian lub anulowania zamówienia stosuje się następujące zasady:

a.      zmiany lub anulowania zamówienia Konsument może dokonać jedynie do momentu realizacji zamówienia przez Wydawnictwo Zielona Sowa, za który to moment uważa się przekazanie zamówienia do wysłania,

b.      zmiany w zamówieniu zlecane w ww. sposób będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu zgłaszającego jako właściciela konta w Sklepie. Za weryfikację uznaje się kontakt z adresu mailowego, na który zostało złożone zamówienie. W przypadku kontaktu telefonicznego wymagane jest podanie adresu mailowego i numeru zamówienia,

c.      zmiany w zamówieniach dotyczące zmiany któregokolwiek z następujących elementów zamówienia/danych Konsumenta: adresu Konsumenta, adresu dostawy, formy płatności będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na koncie Konsumenta.

 

§ 9

1.    Wskazana w momencie składania zamówienia cena Towarów jest wiążąca.

2.    Wskazane ceny Towarów:

a.    zawierają podatek VAT,

b.    nie zawierają kosztów przesyłki zamówienia,

c.    obowiązek uiszczenia ewentualnych opłat celnych będzie ponosił Konsument

3.    Koszty przesyłki Towarów (rozumianych tutaj jako książki, artykuły muzyczne i multimedia) wynosi od 11,99 zł

4.    Koszt przesyłki nie będzie uwzględniony w następujących przypadkach:

a.    klient indywidualny - zamówienie powyżej 69,90 zł

b.    biblioteki, szkoły, przedszkola - zamówienie powyżej 100,00 zł,

c.    księgarnie na faktury - zamówienie powyżej 300,00 zł,

d.    księgarnie na konsygnacji - zamówienie powyżej 500,00 zł,

e.    hurtownie - zamówienie powyżej 1000,00 zł.

5.    Koszt przesyłki Towarów (rozumianych tutaj jako produkty elektroniczne) wynosi 0 zł.

6.    Informacja o aktualnej wysokości kosztów przesyłki jest dostępna także przy wyborze form płatności oraz po zatwierdzeniu zamówienia zgodnie z § 8 ust. 11.

7.    Zamówienia złożone od poniedziałku do czwartku realizowane są następnego dnia roboczego od daty zaksięgowania płatności. W piątki, soboty, niedziele lub inne ustawowo dni wolne od pracy będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało opłacone.

8.    Inaczej realizowane są zamówienia, w których zamówiona została książka przedpremierowo (tak zwana przedsprzedaż), wtedy zamówienie przekazywane jest do realizacji w dniu premiery książki (przy założeniu, że zamówienie zostało opłacone przed datą premiery).

9.    W przypadku Towaru elektronicznego – dostarczony będzie on po 14 dniach od daty zakupu, chyba, że Konsument zgodzi się na rezygnację okresu odstąpienia od umowy. Wtedy zostanie on dostarczony po zaksięgowaniu płatności.

10.  Wydawnictwo Zielona Sowa zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

§ 10

1.    Konsument może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: przelew elektroniczny i płatność kartą kredytową lub przelew bankowy. Chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia jest otrzymanie przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

 

§ 11

1.    Wydawnictwo Zielona Sowa zastrzega sobie prawo do przejściowych utrudnień w funkcjonowaniu sklepu internetowego ze względu na prace konserwacyjne lub prace związane z jego modyfikacją.

2.    Wydawnictwo Zielona Sowa nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie następstwa wynikłe z awarii lub obniżenia sprawności łączy internetowych i innych niedogodności technicznych, mających wpływ na realizację i wykonanie zamówienia.

3.    Wydawnictwo Zielona Sowa nie ponosi odpowiedzialności za:

a.    sposób, w jaki Konsument korzysta ze sklepu internetowego ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,

b.    skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Konsumenta, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała,

c.    bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Konsumenta, w szczególności włamania i wirusy komputerowe,

d.    ewentualne szkody, jakie mogłyby wyniknąć z korzystania z Towarów zakupionych w Sklepie. Dotyczy to także szkód spowodowanych w urządzeniach do ich odtwarzania oraz szkód osobistych.

 

§ 12

1.    Konsument zobowiązuje się do:

a.    korzystania ze Sklepu w sposób uniemożliwiający wgląd i ingerencję osób trzecich w hasło Konsumenta,

b.    niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby spowodować uszkodzenie oprogramowania, z którego korzysta Wydawnictwo Zielona Sowa lub utraty danych będących w posiadaniu Wydawnictwa Zielona Sowa,

c.    wykorzystywania zakupionych Towarów w sposób dozwolony prawem.

 

§ 13

Warunki dotyczące korzystania z Towarów elektronicznych:

1.    Wszystkie Towary elektroniczne udostępniane w Sklepie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006,r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Dystrybucja, powielanie, wypożyczanie, udostępnianie publiczne oraz modyfikowanie czy też udostępnianie w Internecie ponad prawem przewidziane bez wyraźnej zgody Wydawnictwa Zielona Sowa jest zabronione.

2.    Towary elektroniczne dostępne w Sklepie są zabezpieczone w celu korzystania z nich zgodnie z regulaminem. Szczegóły zabezpieczeń mogą się różnić w zależności od formatu zamawianych Towarów.

3.    W przypadku niektórych Towarów zamawianych w Sklepie wymagane jest zainstalowanie stosownego oprogramowania lub posiadanie odpowiedniego sprzętu. Każdorazowa instalacja takiego oprogramowania jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Konsumentem, a dostawcą takiego oprogramowania.

4.    Konsument może zrezygnować z możliwości 14-to dniowego okresu odstąpienia od umowy i pobrać ebooka lub audiobooka w okresie przewidzianym na rzeczony okres odstąpienia od umowy. Tym samym Konsument potwierdza, że jest świadomy, że nie ma możliwości odstąpienia od umowy kupna.

 

§ 14

Warunki szczególne dot. zamówień i korzystania z e-booków:

1.    W przypadku e-booków sposobem dostawy zamówionego Towaru jest pobranie go przez Konsumenta drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci urządzenia elektronicznego, przy pomocy którego następowało będzie pobieranie. Podczas składania zamówienia Konsument może mieć możliwość wyboru sposobu pobrania Towaru, mając do wyboru kilka możliwości (np. pobranie pliku zapisanego w formacie PDF, EPUB lub MOBI), z zastrzeżeniem, że nie wszystkie muszą być aktywne dla danego e-booka.

2.    Z przyczyn technicznych Konsument nie może zakupić w jednym zamówieniu e-booka oraz produktów innej kategorii. w przypadku złożenia takiego zamówienia zostanie ono podzielone na co najmniej dwa zamówienia, obejmujące oddzielnie e-booki oraz produkty innej kategorii.

3.    Konsument może dokonać zapłaty za zamówienie obejmujące e-booki tylko w formie przelewu elektronicznego, bankowego lub zapłaty kartą kredytową. Chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia jest otrzymanie potwierdzenia od dotpay.pl otrzymania zapłaty ceny.

4.    Po otrzymaniu informacji o otrzymanej zapłacie ceny na adres mailowy Konsumenta zostanie wysłana wiadomość zawierająca potwierdzenie otrzymania należności oraz dalsze informacje dotyczące sposobu pobrania e-booka.

5.    Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia przy spełnieniu następujących warunków:

a.    gdy zamówienie nie zostało przez niego opłacone,

b.    do momentu pobrania e-booka.

6.    W przypadku rezygnacji z zamówienia i opłacenia go przez Konsumenta, Wydawnictwo Zielona Sowa dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.

7.    Ze względu na charakter sprzedawanych produktów Konsument nie ma możliwości zmiany, anulowania bądź dokonania prawa odstąpienia od umowy po pobraniu przez niego e-booka.

8.    Wydawnictwo Zielona Sowa udziela zgody na wykonanie jednej kopii zapasowej zakupionych plików elektronicznych na osobnym nośniku w celu uniknięcia utraty informacji związanej z utratą oryginału.

9.    Konsument ma prawo do składania reklamacji dot. nabytego e-booka w przypadku gdy:

a.    zakupiony e-book okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się, pobrany plik jest uszkodzony,

b.    dokona płatności ze e-book i w ciągu 24 godzin od zaksięgowania płatności nie zostanie mu udostępniona możliwość pobrania pliku.

10.  Wydawnictwo Zielona Sowa ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania. w pozostałym zakresie do reklamacji stosuje się odpowiednio zapisy § 18 Regulaminu.

11.  Każdy e-book sprzedawany w Sklepie personalizowany jest oznaczeniem indywidualizującym daną kopię, poprzez umieszczenie w jego pliku w sposób widoczny oraz w sposób niejawny danych identyfikujących Konsumenta, będącego jego nabywcą. Konsument nabywający e-book w Sklepie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego e-booka tego oznaczenia.

12.  W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania e-booka niezgodnie z prawem Wydawnictwo Zielona Sowa może kierować roszczenia z tego tytułu względem Konsumenta.

13.  Wydawnictwo Zielona Sowa nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia wiadomości z informacjami dot. realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wydawnictwa Zielona Sowa.

14.  Na potrzeby niniejszego paragrafu jako pobranie rozumiane jest także tzw. przeglądanie plików online, w czasie której to operacji przeglądany plik zostaje pobrany i zapisany w folderze tymczasowym urządzenia elektronicznego osoby przeglądającej.

15.  W przypadku zaistnienia kolizji zapisów niniejszego paragrafu z zapisami innych paragrafów w zakresie zamówień dot. e-booka, decydujące znaczenie mają zapisy niniejszego paragrafu.

 

§ 15

1.    Pełna treść Regulaminu jest udostępniona Konsumentom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.zielonasowa.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2.    Każdy Konsument ma możliwość i obowiązek zapoznania się z pełną treścią Regulaminu przed złożeniem zamówienia.

3.    Przez prawidłowe zalogowanie się do Sklepu, Konsument potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

§ 16

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://www.zielonasowa.pl/informacja-na-temat-przetwarzania-danych-osobowych/ .

 

§ 17

1.    Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Wydawnictwo Zielona Sowa wraz z zamówionym Towarem dostarczy również wzór formularza odstąpienia od umowy, który dostępny jest pod adresem: http://www.zielonasowa.pl/plik/47/ .

2.    Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Płyty CD, płyty DVD lub inne nośniki muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą.

3.    Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w przypadku jej uiszczenia przez Konsumenta na rzecz Wydawnictwa Zielona Sowa. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od chwili otrzymania przez Wydawnictwo Zielona Sowa zwrotu towaru (jeżeli został on już wysłany Konsument owi) oraz oświadczenia, o którym mowa w ust. 1. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego Konsumenta. Koszt odesłania towaru ponosi Wydawnictwo Zielona Sowa.

 

§ 18

1.    Konsument ma prawo do składania reklamacji dotyczących działania Sklepu oraz realizacji zamówień. Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

a.    wad fabrycznych,

b.    uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,

c.    niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.

Nie stanowią natomiast podstawy do reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Konsumenta.

2.    Reklamacje składa się wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie na adres Wydawnictwa dostępnego pod adresem: http://zielonasowa.pl/plik/48/ formularza reklamacji.

3.    Formularz reklamacyjny powinien zostać przesłany na adres: Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa lub na adres email: zamowienia@zielonasowa.pl.

4.    Wydawnictwo Zielona Sowa nie będzie rozpatrywało reklamacji, które nie posiadają wszystkich danych wskazanych w Formularzu reklamacji.

5.    Reklamacje będą rozpatrywane przez Wydawnictwo Zielona Sowa w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpatrzona, Wydawnictwo Zielona Sowa w terminie tym powiadamia Konsumenta o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

6.    Wydawnictwo Zielona Sowa niezwłocznie powiadomi Konsumenta o decyzji dotyczącej przesłanej reklamacji w formie elektronicznej, na adres wskazany przez Konsumenta w reklamacji.

7.    W przypadku, gdy reklamacja dotyczy zamówionego przez Konsumenta Towaru,
do reklamacji należy dołączyć czytelne kserokopię lub skan faktury zakupu.

8.    W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta – Wydawnictwo Zielona Sowa dokona wymiany reklamowanego towaru na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego Konsumenta dla paczek opłacanych przy odbiorze za pobraniem oraz udokumentowanie poniesionych kosztów przesyłki.

9.    Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty zakupu o ile w ciągu dwóch miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Wydawnictwo Zielona Sowa w formie pisemnej o stwierdzonej niezgodności.

10.  Dane do kontaktu z przedsiębiorcą:

Dane adresowe:

Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o.,

Aleje Jerozolimskie 94,

00-807 Warszawa.

Mail: wydawnictwo@zielonasowa.pl

Tel. 22 379 85 50

 

§ 19

1.    W przypadku, gdy Sprzedawca nie uznał reklamacji Konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Konsument może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

2.    Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Zamawiający niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzygnięcia sprawy może być to wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

3.    Formularze wniosków, o których mowa powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

4.    Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej, ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego.

5.    W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku sądu powszechnego. od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. w przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.

6.    Zamawiający, będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl.

 

§ 20

1.    Konsument ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Wydawnictwa Zielona Sowa.

2.    Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.

3.    Konsument dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez Sklep korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.

4.    Konsument może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.

 

§ 21

1.    Zakazane jest dostarczanie przez Konsumentów treści o charakterze bezprawnym. w przypadku otrzymania przez Wydawnictwo Zielona Sowa zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Konsumenta, Wydawnictwo Zielona Sowa jest uprawnione do uniemożliwienia dostępu do wskazanych danych. w celu uniknięcia wątpliwości Wydawnictwo Zielona Sowa podkreśla, iż nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Konsumenta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych, których treść posiada charakter bezprawny.

2.    Konsument jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz w sposób nie naruszający dóbr osobistych osób trzecich lub interesów Wydawnictwa Zielona Sowa.

3.    Umowa sprzedaży zawierana jest między Konsumentem a Wydawnictwem Zielona Sowa Sp. z o.o. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.

4.    Towary i informacje prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

5.    W przypadku, gdy płatność zamówienia została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.

6.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.02.2020 r.

7.    Wydawnictwo Zielona Sowa zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Dokonane przez Wydawnictwo Zielona Sowa zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty umieszczenia ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Wydawnictwa Zielona Sowa.

8.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

9.    Wszystkie spory, jakie mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu lub Umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, będą rozstrzygane przez sąd powszechny wg właściwości ogólnej.

10.  W przypadku Konsumentów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia § 17 Regulaminu.

 

Do pobrania: