Reklamacje

1.    Konsument ma prawo do składania reklamacji dotyczących działania Sklepu oraz realizacji zamówień. Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

a.    wad fabrycznych,

b.    uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,

c.    niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.

Nie stanowią natomiast podstawy do reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Konsumenta.

2.    Reklamacje składa się wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie na adres Wydawnictwa formularza reklamacji dostępnego TUTAJ!

3.    Formularz reklamacyjny powinien zostać przesłany na adres: Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa lub na adres email: zamowienia@zielonasowa.pl.

4.    Wydawnictwo Zielona Sowa nie będzie rozpatrywało reklamacji, które nie posiadają wszystkich danych wskazanych w Formularzu reklamacji.

5.    Reklamacje będą rozpatrywane przez Wydawnictwo Zielona Sowa w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpatrzona, Wydawnictwo Zielona Sowa w terminie tym powiadamia Konsumenta o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

6.    Wydawnictwo Zielona Sowa niezwłocznie powiadomi Konsumenta o decyzji dotyczącej przesłanej reklamacji w formie elektronicznej, na adres wskazany przez Konsumenta w reklamacji.

7.    W przypadku, gdy reklamacja dotyczy zamówionego przez Konsumenta Towaru,
do reklamacji należy dołączyć czytelne kserokopię lub skan faktury zakupu.

8.    W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta – Wydawnictwo Zielona Sowa dokona wymiany reklamowanego towaru na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego Konsumenta dla paczek opłacanych przy odbiorze za pobraniem oraz udokumentowanie poniesionych kosztów przesyłki.

9.    Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty zakupu o ile w ciągu dwóch miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Wydawnictwo Zielona Sowa w formie pisemnej o stwierdzonej niezgodności.

10.  Dane do kontaktu z przedsiębiorcą:

Dane adresowe:

Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o.,

Aleje Jerozolimskie 94,

00-807 Warszawa.

Mail: wydawnictwo@zielonasowa.pl

Tel. 22 379 85 50

Do pobrania: