Konkursy

REGULAMIN KONKURSU „Violetta – ulubiona piosenka”

 

§ 1

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA

 1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Zielona Sowa sp. z o. o z siedzibą
  w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000174857, NIP: 5213260087, nr REGON: 015566684, kapitał zakładowy 1.050.000,00 złotych, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora i odbywa się od dnia 23.07.2015 do 31.07.2015 do godz. 23:59.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 04.08.2015.

 

§ 2

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.
 2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „Uczestnikiem”. W Konkursie może wziąć udział także osoba niepełnoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jednak warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest przedstawienie przez taką osobę, pisemnej zgody jej opiekuna prawnego.
 3. W konkursie nie mogą uczestniczyć reprezentanci i pracownicy Organizatora Konkursu, ani ich osoby bliskie.
 4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

 

§ 3

KONKURS

 1. W celu uczestnictwa w konkursie należy nagrać własną interpretację ulubionej piosenki z serialu Violetta przesłać link do materiału audio lub video poprzez pocztę elektroniczną na adres: konkurs@zielonasowa.pl z tematem „Violetta – ulubiona piosenka”.
 2. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych mija z dniem 31.07.2015 o godz. 23:59. Wiadomość mailowa, oprócz pliku lub odnośnika z nagraniem, powinna zawierać:
  - Imię i nazwisko
  - Adres korespondencyjny
  - Numer telefonu kontaktowego
  - W przypadku osób niepełnoletnich – zgodę rodziców na udział w konkursie.
 3. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko nagrania wykonane osobiście przez Uczestnika Konkursu, do których przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste
  i majątkowe.
 4. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonego nagrania i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.
 5. Uczestnik ma prawo wycofać zgłoszenie z Konkursu w każdym czasie, jednak nie później niż do dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
 6. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie Organizatora do niedopuszczenia do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, zgłoszenia które:
 • narusza prawo obowiązujące w Polsce,
 • narusza prawa i uczucia osób trzecich,
 • zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. zgłoszenia zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
 • zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy).

 

§ 4

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Ocena nadesłanych zgłoszeń dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora. 
 2. W skład Jury będzie wchodziło 4 pracowników Organizatora.
 3. Jury biorąc pod uwagę wartość artystyczną oraz inwencję twórczą w wykonaniu nadesłanych zgłoszeń przyzna nagrody.
 4. Organizator ma prawo do nieprzyznania lub przyznania mniejszej ilości nagród
  w konkursie. 
 5. Nagrodami w konkursie ufundowanymi przez Organizatora są:
  - 2 x nagroda główna:
  podwójne bilety na koncert Violetta Live w Warszawie, który odbędzie się 22 sierpnia 2015 o godzinie 19:00
  - 2 x nagroda dodatkowa I stopnia: zestaw DVD z 2 sezonu serialu Violetta (części 1-4)
  - 2 x nagroda dodatkowa II stopnia: zestaw książek z trzeciego sezonu Violetty („Nowe marzenia”, „Dwie Violetty, jeden Leon”, „Gdzie jest miłość?” oraz „Miłość zwycięża wszystko”.
 6. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości.
 7. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone w dniu 04.08.2015 na stronie internetowej Organizatora tj. www.zielonasowa.pl, w zakładce Konkursy. Niezależnie od powyższego, zwycięzcy Konkursu zostaną bezzwłocznie powiadomieni przez Organizatora
  o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail).
 9. Uczestnik ma 7 dni na skontaktowanie się z Organizatorem (pod adresem konkurs@zielonasowa.pl) celem ustalenia szczegółów przekazania nagród. W przypadku nie podjęcia kontaktu, Uczestnik traci prawo do nagrody.
 10. Nagrody zostaną przesłane indywidualnie do każdego ze Zwycięzców drogą pocztową, przesyłką kurierską lub, w przypadku dofinansowania, przelewem na konto bankowe. 
 11. Nagroda przepada jeśli dwie próby jej dostarczenia okażą się nieskuteczne.
 12. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do wykorzystania zgłoszonych do konkursu nagrań  na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalenie,
 • publikacja w środkach masowego przekazu tj. prasa, radio, TV, portale społecznościowe, strony internetowe,
 • zwielokrotnianie określoną techniką oraz kopiowanie,
 • wprowadzanie do obrotu,
 • wprowadzanie do pamięci komputera,
 • nagrywanie na nośniki CD, DVD i inne nośniki elektroniczne,
 • publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie,
 • wykorzystanie w całości lub części (dokonywanie skrótów, poprawek, modyfikacji itp.).

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie dane osobowe podane przez uczestników Konkursu podlegają ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926
  z późn. zm.) i mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Podając swoje dane osobowe Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie i wykorzystanie przez Organizatora. Administratorem tych danych jest Organizator.
 2. Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 3. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.

Zobacz także:

« Rozwiązanie konkursu „ŚCIŚLE TAJNY KONKURS”Rozwiązanie konkursu „Violetta – ulubiona piosenka” »