Konkursy

REGULAMIN KONKURSU - DZIENNIK TOŚKI MARZEC. WYSPA STRACHU

 

 

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs „Dziennik Tośki Marzec - Wyspa strachu”


§ 1.

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA

1.1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-807, Al. Jerozolimskie 94.

1.2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora Konkursu i odbywa się od dnia 23.02.2017 do 02.03.2017.

 

§ 2.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

2.2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zgłoszenia do Konkursu uczestnika w wieku poniżej 18-lat warunkiem niezbędnym do udziału w Konkursie jest posiadanie przez niego zgody opiekuna prawnego.

2.3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć reprezentanci i pracownicy Organizatora Konkursu, ani ich osoby bliskie.

 

§

3. ZASADY

3.1. W celu uczestnictwa w konkursie należy udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane przez Organizatora Konkursu. Odpowiedzi należy udzielić w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Wydawnictwa Zielona Sowa na portalu Facebook.

3.2. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy udzielić w terminie: 23.02.2017 do 02.03.2017  – do godz. 23:59.

3.3. Jury złożone z pracowników ORGANIZATORA KONKURSU wybierze 5 najciekawszych i najbardziej kreatywnych odpowiedzi i nagrodzi je książką „Dziennik Tośki Marzec. Wyspa strachu”.

3.4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 03.03.2017 r. na profilu Wydawnictwa Zielona Sowa na portalu Facebook.

3.5. W terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu Zwycięzca w celu odbioru nagrody powinien przesłać Wydawnictwu Zielona Sowa swoje dane (imię, nazwisko, adres).

3.6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska w przypadku wygrania.

 

§ 4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Udział Uczestnika w konkursie oznacza akceptację zasad konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.

4.2. Wszelkie dane osobowe podane przez uczestników Konkursu podlegają Ustawie o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883) i mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Podając swoje dane osobowe Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Administratorem tych danych jest Organizator, a nie portal Facebook.com.

4.3. Niniejszy Konkurs nie jest “grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

4.4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu wyraźnej zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

4.5. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

4.5. Wszelkie spory powstałe w związku z konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd powszechny wynikający z właściwości ogólnej.

Zobacz także:

« Rozwiązanie konkursu „Odkrywajcie Polskę razem z podróżnikiem Markiem Kamińskim!”Konkurs z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci »