Konkursy

REGULAMIN KONKURSU LOT BALONEM

Warszawa, 30.03.2016

 REGULAMIN KONKURSU

"LOT BALONEM"

 

§ 1

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA

 1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Zielona Sowa sp. z o. o z siedzibą
  w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000174857, NIP: 5213260087, nr REGON: 015566684, kapitał zakładowy 4.550.000,00 złotych, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora i odbywa się od dnia 30.03.2014 do 29.04.2016 do godz. 23:59.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 29.04.2016.

 

§ 2

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.
 2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „Uczestnikiem”. W Konkursie może wziąć udział także osoba niepełnoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jednak warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest przedstawienie przez taką osobę, pisemnej zgody jej opiekuna prawnego.
 3. W konkursie nie mogą uczestniczyć reprezentanci i pracownicy Organizatora Konkursu, ani ich osoby bliskie.
 4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

 

 

§ 3

KONKURS

 1. W celu uczestnictwa w konkursie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy Wydawnictwa Zielona Sowa: konkurs@zielonasowa.pl z dopiskiem „Konkurs LOT BALONEM”, pracę plastyczną przedstawiającą magiczną krainę Nibylandię.
 2. 2.    Skan lub zdjęcie pracy plastycznej należy przesłać na adres wskazany w pkt. 1 § 3 wraz
  z czytelnym skanem lub zdjęciem dowodu zakupu dowolnej książki z serii „Pewnego razu Nibylandii” Wydawnictwa Zielona Sowa w jednym z salonów Empik. Książka powinna być zakupiona w salonach Empik w dniach 30.03-12.04.2016.
 3. 3.    Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych mija z dniem 24.04.2016 o godz. 23:59. Wiadomość mailowa, oprócz pracy konkursowej i potwierdzenia zakupu książki
  w salonach Empik (zakup w dniach 30.03-12.04.2016), powinna zawierać:
 • imię i nazwisko twórcy pracy, wiek twórcy pracy,
 • adres korespondencyjny, adres e-mail lub telefon kontaktowy,
 • pisemną zgodę opiekuna prawnego.
 1. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko prace osobiście stworzone przez Uczestnika Konkursu, do których przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste
  i majątkowe.
 2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonej pracy i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.
 3. Uczestnik ma prawo wycofać pracę z Konkursu w każdym czasie, jednak nie później niż do dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
 4. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie Organizatora do niedopuszczeniu do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, fotografii, która:
 • narusza prawo obowiązujące w Polsce,
 • narusza prawa i uczucia osób trzecich,
 • zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. prace zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
 • zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy).

 

§ 4

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Ocena nadesłanych prac plastycznych dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora konkursu. 
 2. Jury biorąc pod uwagę wartość artystyczną zgłoszeń przyzna nagrody:
 • 1 x nagroda główna: voucher na lot balonem dla 2-óch osób
 • 10 x nagroda dodatkowa: wybrany przez laureata, jeden dowolny tom serii „Pewnego razu w Nibylandii”
 1. Organizator ma prawo do nie przyznania nagród za dowolne miejsce w konkursie. 
 2. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości.
 3. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone w dniu 29.04.2016 na stronie internetowej Organizatora tj. www.zielonasowa.pl, w zakładce Konkursy.
 5. Celem otrzymania nagrody, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty ogłoszenia wyników skontaktować się z Organizatorem pod adresem konkurs@zielonasowa.pl
 6. Nagrody zostaną przesłane indywidualnie do każdego ze Zwycięzców drogą pocztową lub przesyłką kurierską. 
 7. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą nagroda przepada. Nagroda przepada jeśli dwie próby jej dostarczenia za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej okażą się nieskuteczne.
 8. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do wykorzystania zgłoszonych do konkursu prac  na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalenie,
 • publikacja w środkach masowego przekazu tj. prasa, radio, TV, portale społecznościowe, strony internetowe,
 • zwielokrotnianie określoną techniką oraz kopiowanie,
 • wprowadzanie do obrotu,
 • wprowadzanie do pamięci komputera,
 • nagrywanie na nośniki CD, DVD i inne nośniki elektroniczne,
 • publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie,
 • wykorzystanie w całości lub części (dokonywanie skrótów, poprawek, modyfikacji itp.).

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie dane osobowe podane przez uczestników Konkursu podlegają ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926
  z późn. zm.) i mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Podając swoje dane osobowe Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie i wykorzystanie przez Organizatora. Administratorem tych danych jest Organizator.
 2. Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 3. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.

Zobacz także:

« Rozwiązanie konkursu „Wycieczka z Klubem Poszukiwaczy Przygód” z dn. 7.12.2015Rozwiązanie konkursu „LOT BALONEM” z dn. 29.04.2016 »