Aktualności

Regulamin konkursu Przepis na miłość

REGULAMIN KONKURSU

 

§1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA

1.1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Zielona Sowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-807, Al. Jerozolimskie 94.

1.2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora i odbywa się od dnia 30.01.2019r. do 10.02.2019r.

 

§2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

2.2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zgłoszenia do Konkursu uczestnika w wieku poniżej 18-lat warunkiem niezbędnym do udziału w Konkursie jest posiadanie przez niego zgody opiekuna prawnego.

2.3.W konkursie nie mogą uczestniczyć reprezentanci i pracownicy Organizatora Konkursu, ani ich osoby bliskie.

 

§3. ZASADY

3.1. W celu uczestnictwa w konkursie należy przesłać:

  a) skan paragonu za zakup książki "Przepis na miłość" z salonów EMPIK lub ze sklepu internetowego EMPIK.COM

  b) odpowiedź na pytanie konkursowe "Czy istnieje przepis na idealną miłość?" wraz z uzasadnieniem;

3.2. Konkurs będzie odbywał się w dniach: 30.01.2019r. do 10.02.2019r. – godz. 23:59;

3.3 Zgłoszenia należy wysłać na adres: konkurs@zielonasowa.pl;

3.4. Jury złożone z pracowników ORGANIZATORA KONKURSU wybierze jedną najciekawszą odpowiedź przyznając nagrodę w formie pieniężnej - 300zł netto (słownie: trzysta złotych).

3.5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11.02.2019 r. na profilu Wydawnictwa Zielona Sowa na Facebooku (https://www.facebook.com/ZielonaSowa/).

3.6. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi niezbędnych danych osobowych wraz z niezbędnyumi informacjami do wykonania przelewu w ciągu 24h od daty otrzymania maila z informacją o wygranej.

3.7. Uczestnik konkursu udziela nieodpłatnej licencji do wykorzystania zgłoszonych do konkursu tekstów na profilach w portalach społecznościowych i stronach internetowych należących do organizatora na następujących polach:

- utrwalenie,
- publikacja w środkach masowego przekazu tj. prasa, radio, TV,
- zwielokrotnianie określoną techniką, oraz kopiowanie,
- wprowadzanie do obrotu,
- wprowadzanie do pamięci komputera,
- nagrywanie na nośniki CD, DVD i inne nośniki elektroniczne
- publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie,
- wykorzystanie w całości lub części,
- wyświetlanie oraz ekspozycja w sieci Internet, dokonywanie skrótów, poprawek i modyfikacji.

3.8. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska w przypadku przyznania nagrody.

 

§4. INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o.
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres siedziby: Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa,
- poprzez formularz kontaktowy na stronie http://www.zielonasowa.com.pl/kontakt/,
- przesyłając wiadomość na adres e-mail: wydawnictwo@zielonasowa.pl,
- dzwoniąc do nas na numer telefonu: +48 22 379 85 50.

4.2. Inspektor Ochrony Danych. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (IOD).
Jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Inspektorem:
-listownie na adres: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa,
-przesyłając wiadomość na adres e-mail: iod@zielonasowa.pl.

4.3. Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:
- realizacji Konkursu na zasadach opisanych w regulaminie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda wyrażona poprzez jednoznaczne działanie polegające na przystąpieniu do Konkursu na Facebook’u. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia okresu reklamacyjnego, a w przypadku osób nagrodzonych zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ustawy o rachunkowości,
- marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług. Dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu na marketing.

4.4. Odbiorcy danych
Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
-upoważnieni pracownicy administratora danych,
-usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie jak, dostawcy usług IT, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,
-podmioty współpracujące z administratorem danych, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.

4.5. Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)
Nie przekazujemy danych do odbiorców w państwach trzecich, Jeżeli w przyszłości taki transfer danych będzie miał miejsce, poinformujemy o tym w niniejszej informacji, jak również zapewnimy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone, między innymi poprzez podpisanie z podmiotem w państwie trzecim Standardowych Klauzul Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

4.6. Zasady gromadzenia danych
Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie.
Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.

4.7. Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przepisy o ochronie danych gwarantują Ci szereg praw:
- Prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania.
- W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.
- Prawo wycofania zgody, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana.
- Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku, kiedy Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody. Otrzymane od nas dane możesz przesłać innemu administratorowi danych.
- Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych.
- Prawo żądania usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), jednak w tym przypadku zrealizujemy Twoje prawo tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do dalszego przetwarzania danych.
- Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe znajdują się na początku informacji.

 

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Udział Uczestnika w konkursie oznacza akceptację zasad konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.

5.2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

5.3. Niniejszy Konkurs nie jest “grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

5.4. Wszelkie spory powstałe w związku z konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd powszechny wynikający z właściwości ogólnej.

Zobacz także:

« Uwaga, przerwa w działaniu sklepuRegulamin konkursu #poprostujestem »