Konkursy

REGULAMIN KONKURSU „ZOSTAŃ LEKTOREM W SPOCIE REKLAMOWYM TOMEK ŁEBSKI”

Warszawa, dnia 23 września 2015

REGULAMIN KONKURSU

„ZOSTAŃ LEKTOREM W SPOCIE REKLAMOWYM TOMEK ŁEBSKI”

 

§ 1

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA

 1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Zielona Sowa sp. z o. o z siedzibą
  w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000174857, NIP: 5213260087, nr REGON: 015566684, kapitał zakładowy 4.550.000,00 złotych, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora i odbywa się od dnia 23.09.2015 do 6.11.2015 do godz. 23:59.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20.11.2015.

 

§ 2

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.
 2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „Uczestnikiem”. W Konkursie może wziąć udział także osoba niepełnoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jednak warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest przedstawienie przez taką osobę, pisemnej zgody jej opiekuna prawnego.
 3. W konkursie nie mogą uczestniczyć reprezentanci i pracownicy Organizatora Konkursu, ani ich osoby bliskie.
 4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

 

 § 3

KONKURS

 1. W celu uczestnictwa w konkursie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy Organizatora Konkursu: konkurs@zielonasowa.pl z dopiskiem „Nagranie do spotu Tomek Łebski”, nagranie lektorskie do spotu promującego 7 tom przygód Tomka Łebskiego – „Tomek Łebski. Niezły szczęściarz”.

Tekst do nagrania, jak również spot bez lektora dostępny jest na stronie Organizatora Konkursu: http://www.zielonasowa.pl/akcje/tomek-lebski.

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych mija z dniem 6.11.2015 o godz. 23:59. Wiadomość mailowa, oprócz nagrania lektorskiego do spotu, powinna zawierać:
 • imię i nazwisko twórcy pracy, wiek twórcy pracy,
 • adres korespondencyjny, adres e-mail i telefon kontaktowy,
 • pisemną zgodę opiekuna prawnego (wzór zgody do pobrania ze strony http://www.zielonasowa.pl/akcje/tomek-lebski).
 1. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko nagrania osobiście stworzone przez Uczestnika Konkursu, do których przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste
  i majątkowe.
 2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika Konkursu, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonej pracy i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.
 3. Uczestnik ma prawo wycofać pracę z Konkursu w każdym czasie, jednak nie później niż do dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
 4. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie Organizatora do niedopuszczenia do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, nagrania, które:
 • narusza prawo obowiązujące w Polsce,
 • narusza prawa i uczucia osób trzecich,
 • zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. prace zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy).

 

 § 4

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Ocena nadesłanych zgłoszeń konkursowych dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora, w którego skład będzie wchodziło 3 (trzech) pracowników Organizatora Konkursu oraz przez przedstawicieli Polskiego Radia Dzieciom. Wspólnie, do 20.11.2015, wyłonią oni 5 (pięć) najlepszych nagrań lektorskich. Ich autorzy zostaną zaproszeni na profesjonalne nagranie głosu do spotu w Polskim Radiu Dzieciom
  w Warszawie. Kolejno, spośród  5 (pięciu) nagrań, internauci wybiorą 1 (jedno) najlepsze nagranie.
 2. Nagrodami w konkursie ufundowanymi przez Organizatora Konkursu są:
 • 1 x Nagroda główna: nagranie oficjalnego podkładu do spotu promującego 8. część przygód Tomka Łebskiego oraz książki Wydawnictwa Zielona Sowa o wartości 200 zł (dwieście złotych) w cenach detalicznych.
 • 4 x nagroda dodatkowa dla pozostałych finalistów: koszulka z grafiką z serii książek „Tomek Łebski” oraz książki Wydawnictwa Zielona Sowa o wartości 100 zł (sto złotych) w cenach detalicznych.
 1. Organizator ma prawo do nie przyznania nagród za dowolne miejsce w konkursie. 
 2. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości.
 3. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej Organizatora tj. www.zielonasowa.pl, w zakładce Konkursy.
 5. Uczestnik Konkursu ma 14 (czternaście) dni na skontaktowanie się z Organizatorem (pod adresem konkurs@zielonasowa.pl) celem ustalenia szczegółów przekazania nagród.
  W przypadku nie podjęcia kontaktu w ww. terminie, Uczestnik Konkursu traci prawo do nagrody.
 6. Nagrody zostaną przesłane indywidualnie do każdego ze Zwycięzców drogą pocztową lub przesyłką kurierską. 
 7. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą nagroda przepada. Nagroda przepada jeśli dwie próby jej dostarczenia za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej okażą się nieskuteczne.
 8. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo licencji do wykorzystania zgłoszonych do konkursu prac  na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalenie,
 • publikacja w środkach masowego przekazu tj. prasa, radio, TV, portale społecznościowe, strony internetowe,
 • zwielokrotnianie określoną techniką oraz kopiowanie,
 • wprowadzanie do obrotu,
 • wprowadzanie do pamięci komputera,
 • nagrywanie na nośniki CD, DVD i inne nośniki elektroniczne,
 • publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie,
 • wykorzystanie w całości lub części (dokonywanie skrótów, poprawek, modyfikacji itp.).

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie dane osobowe podane przez Uczestników Konkursu podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 118z późn. zm.) i mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Podając swoje dane Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na ich przetwarzanie i wykorzystanie przez Organizatora. Administratorem tych danych jest Organizator.
 2. Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz 612 z późn. zm.).
 3. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.

 

Zobacz także:

« REGULAMIN KONKURSU „Wycieczka z Klubem Poszukiwaczy Przygód”REGULAMIN KONKURSU „MÓJ ULUBIONY TOM KRONIK ARCHEO” »