Konkursy

REGULAMIN KONKURSU „Wycieczka z Klubem Poszukiwaczy Przygód”

REGULAMIN KONKURSU

„Wycieczka z Klubem Poszukiwaczy Przygód”

 

§ 1

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA

 1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Zielona Sowa sp. z o. o z siedzibą
  w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000174857, NIP: 5213260087, nr REGON: 015566684, kapitał zakładowy 1.050.000,00 złotych, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora i odbywa się od dnia 23.09.2015 do 30.11.2015 do godz. 23:59.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 07.12.2015.

 

§ 2

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas szkół podstawowych, nazywanych dalej „Uczestnikiem Konkursu”.
 3. W konkursie nie mogą uczestniczyć reprezentanci i pracownicy Organizatora, ani ich osoby bliskie.
 4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

 

§ 3

KONKURS

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy wraz z wychowawcą klasy zgłoszą się do konkursu jako klasa.
 2. W celu uczestnictwa w konkursie należy wraz z wychowawcą przygotować plan wyjątkowej wycieczki marzeń, w którą  Uczestnik Konkursu chciałby się wybrać. Plan może zostać przygotowany w dowolny sposób. Może to być: opis, rysunki, komiks, nagranie video. Zgłoszenia konkursowe należy dostarczyć pocztą elektroniczną na adres Organizatora: konkurs@zielonasowa.pl z tematem „Wycieczka z KPP”.
 3. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych mija z dniem 30.11.2015 o godz. 23:59. Wiadomość mailowa, oprócz planu wyjątkowej wycieczki marzeń, powinna zawierać:
 • Nazwę szkoły oraz dokładne dane ją identyfikujące wraz z jej rachunkiem bankowym
 • Klasę, która brała udział w przygotowywaniu pracy oraz ilość dzieci w klasie
 • Imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego pracę
 • Adres korespondencyjny oraz adres e-mail
 • Numer telefonu kontaktowego
 1. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko prace wykonane osobiście przez Uczestnika Konkursu, do których przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste
  i majątkowe.
 2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika Konkursu, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonej pracy i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.
 3. Uczestnik ma prawo wycofać pracę z Konkursu w każdym czasie, jednak nie później niż do dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
 4. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie Organizatora do niedopuszczenia do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, pracy, która:
 • narusza prawo obowiązujące w Polsce,
 • narusza prawa i uczucia osób trzecich,
 • zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. prace zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
 • zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy).

 

 

§ 4

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Ocena nadesłanych zgłoszeń konkursowych dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora. 
 2. W skład Jury będzie wchodziło 3 (trzech) pracowników Organizatora.
 3. Jury biorąc pod uwagę wartość artystyczną oraz inwencję twórczą w wykonaniu nadesłanych prac przyzna nagrody.
 4. Organizator ma prawo do nieprzyznania lub przyznania mniejszej ilości nagród
  w konkursie. 
 5. Nagrodami w konkursie ufundowanymi przez Organizatora są:
 • 1 x nagroda główna: dofinansowanie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) do wycieczki klasowej organizowanej przez Uczestnika Konkursu oraz spotkanie z autorką Książek z serii Klub Poszukiwaczy Przygód  - Agnieszką Stelmaszyk
 • ·         2 x nagroda dodatkowa: książki autorstwa Agnieszki Stelmaszyk o wartości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) dla Uczestników Konkursu
 1. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, a w przypadku nagród dodatkowych nie można ich zamienić na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości.
 2. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone w dniu 07.12.2015 na stronie internetowej Organizatora tj. www.zielonasowa.pl, w zakładce Konkursy. Niezależnie od powyższego, zwycięzcy Konkursu zostaną bezzwłocznie powiadomieni przez Organizatora
  o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail).
 4. Uczestnik Konkursu ma 14 (czternaście) dni na skontaktowanie się z Organizatorem (pod adresem konkurs@zielonasowa.pl) celem ustalenia szczegółów przekazania nagród. W przypadku nie podjęcia kontaktu w ww. terminie, Uczestnik Konkursu traci prawo do nagrody.
 5. Nagrody zostaną przesłane indywidualnie do każdego ze Zwycięzców drogą pocztową, przesyłką kurierską lub, w przypadku dofinansowania przelewem na konto bankowe szkoły. 
 6. Nagroda przepada jeśli dwie próby jej dostarczenia okażą się nieskuteczne.
 7. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo licencji do wykorzystania zgłoszonych do konkursu prac  na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalenie,
 • publikacja w środkach masowego przekazu tj. prasa, radio, TV, portale społecznościowe, strony internetowe,
 • zwielokrotnianie określoną techniką oraz kopiowanie,
 • wprowadzanie do obrotu,
 • wprowadzanie do pamięci komputera,
 • nagrywanie na nośniki CD, DVD i inne nośniki elektroniczne,
 • publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie,
 • wykorzystanie w całości lub części (dokonywanie skrótów, poprawek, modyfikacji itp.).

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie dane osobowe podane przez Uczestników Konkursu podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 118z późn. zm.) i mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Podając swoje dane Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na ich przetwarzanie i wykorzystanie przez Organizatora. Administratorem tych danych jest Organizator.
 2. Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz 612 z późn. zm.).
 3. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.

Zobacz także:

« Rozwiązanie konkursu „Violetta – ulubiona piosenka”REGULAMIN KONKURSU „ZOSTAŃ LEKTOREM W SPOCIE REKLAMOWYM TOMEK ŁEBSKI” »