Konkursy

REGULAMIN KONKURSU „TIME RIDERS - RECENZJA”

Warszawa, 16.03.2015

 

§ 1

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA

 1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Zielona Sowa sp. z o. o z siedzibą
  w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000174857, NIP: 5213260087, nr REGON: 015566684, kapitał zakładowy 4.550.000,00 złotych, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora i odbywa się od dnia 17.03.2015 do 3.04.2015 do godz. 23:59.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 8.04.2015.

 

 

§ 2

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.
 2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „Uczestnikiem”. W Konkursie może wziąć udział także osoba niepełnoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jednak warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest przedstawienie przez taką osobę, pisemnej zgody jej opiekuna prawnego.
 3. W konkursie nie mogą uczestniczyć reprezentanci i pracownicy Organizatora Konkursu, ani ich osoby bliskie.
 4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

 

 

§ 3

KONKURS

 1. W celu uczestnictwa w konkursie należy stworzyć recenzję książki Time Riders. Jeźdźcy
  w Czasie
  , zamieścić ją w serwisie lubimyczytac.pl, a link do recenzji przesłać na adres konkurs@zielonasowa.pl  
 2. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych mija z dniem 3.04.2015 o godz. 23:59. Wiadomość mailowa, oprócz linku do recenzji, powinna zawierać:
 • imię i nazwisko twórcy recenzji, wiek twórcy recenzji,
 • adres korespondencyjny, adres e-mail lub telefon kontaktowy,
 • pisemną zgodę opiekuna prawnego (jeśli wiek Uczestnika tego wymaga).
 1. Do Konkursu może być zgłoszona tylko recenzja napisana osobiście przez Uczestnika Konkursu, do której przysługuje Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste
  i majątkowe.
 2. Zgłoszenie recenzji do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonej recenzji i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.
 3. Uczestnik ma prawo wycofać recenzję z Konkursu w każdym czasie, jednak nie później niż do dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
 4. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie Organizatora do niedopuszczenia do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, recenzję, która:
 • narusza prawo obowiązujące w Polsce,
 • narusza prawa i uczucia osób trzecich,
 • zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. prace zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
 • zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy).

 

 

§ 4

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Ocena zamieszczonych w serwisie lubimyczytac.pl recenzji dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora. 
 2. Jury biorąc pod uwagę wartość artystyczną oraz inwencję twórczą przyzna nagrody.
 3. Organizator ma prawo do nie przyznania lub przyznania mniejszej ilości nagród
  w konkursie. 
 4. Nagrodami w konkursie ufundowanymi przez Organizatora jest:
 • 10 egz. 6. tomu serii Time Riders. Miasto cieni
 1. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości.
 2. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone w dniu 8.04.2015 na stronie internetowej Organizatora tj. www.zielonasowa.pl, w zakładce Konkursy.
 4. Nagrody zostaną przesłane indywidualnie do każdego ze Zwycięzców drogą pocztową lub przesyłką kurierską. 
 5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą nagroda przepada. Nagroda przepada jeśli dwie próby jej dostarczenia za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej okażą się nieskuteczne.
 6. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do wykorzystania zgłoszonych do konkursu prac  na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalenie,
 • publikacja w środkach masowego przekazu tj. prasa, radio, TV, portale społecznościowe, strony internetowe,
 • zwielokrotnianie określoną techniką oraz kopiowanie,
 • wprowadzanie do obrotu,
 • wprowadzanie do pamięci komputera,
 • nagrywanie na nośniki CD, DVD i inne nośniki elektroniczne,
 • publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie,
 • wykorzystanie w całości lub części (dokonywanie skrótów, poprawek, modyfikacji itp.).

 

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie dane osobowe podane przez uczestników Konkursu podlegają ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926
  z późn. zm.) i mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Podając swoje dane osobowe Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie i wykorzystanie przez Organizatora. Administratorem tych danych jest Organizator.
 2. Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 3. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.

Zobacz także:

« Wyniki konkursu „PRZYGODA W NIBYLANDII”Wyniki konkursu „PO PROSTU TINI – ZIELONA SOWA” »