Konkursy

REGULAMIN KONKURSU „PO PROSTU TINI - EMPIK”

§ 1

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA

 1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Zielona Sowa sp. z o. o z siedzibą
  w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000174857, NIP: 5213260087, nr REGON: 015566684, kapitał zakładowy 1.050.000,00 złotych, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora i odbywa się od dnia 04.02.2015 do 18.02.2015 do godz. 23:59.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 26.02.2015.

 

§ 2

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.
 2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „Uczestnikiem”. W Konkursie może wziąć udział także osoba niepełnoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jednak warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest przedstawienie przez taką osobę, pisemnej zgody jej opiekuna prawnego.
 3. W konkursie nie mogą uczestniczyć reprezentanci i pracownicy Organizatora Konkursu, ani ich osoby bliskie.
 4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

 

§ 3

KONKURS

 1. W celu uczestnictwa w konkursie należy napisać, za co kochasz Tini i swoją odpowiedź uzasadnić. Zgłoszenie nie powinno być dłuższe niż 1 000 znaków ze spacjami. Należy je przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy Wydawnictwa Zielona Sowa: konkurs@zielonasowa.pl, (z dopiskiem „Konkurs Violetta EMPIK”), wraz z czytelnym skanem lub zdjęciem dowodu zakupu książki Po prostu Tini w jednym z salonów Empik.
 2. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych mija z dniem 18.02.2015 o godz. 23:59. Wiadomość mailowa, oprócz uzasadnienia, za co kochasz Tini oraz potwierdzenia zakupu książki w salonach Empik, powinna zawierać:
 • imię i nazwisko twórcy pracy, wiek twórcy pracy,
 • adres korespondencyjny, adres e-mail lub telefon kontaktowy,
 • pisemną zgodę opiekuna prawnego.
 1. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko prace wykonane osobiście przez Uczestnika Konkursu, do których przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste
  i majątkowe.
 2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonej pracy i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.
 3. Uczestnik ma prawo wycofać pracę z Konkursu w każdym czasie, jednak nie później niż do dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
 4. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie Organizatora do niedopuszczenia do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, pracy, która:
 • narusza prawo obowiązujące w Polsce,
 • narusza prawa i uczucia osób trzecich,
 • zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. prace zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
 • zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy).

 

 

§ 4

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora. 
 2. Jury biorąc pod uwagę wartość artystyczną oraz inwencję twórczą w wykonaniu nadesłanych prac przyzna nagrody.
 3. Organizator ma prawo do nie przyznania lub przyznania mniejszej ilości nagród
  w konkursie. 
 4. Nagrodami w konkursie ufundowanymi przez Organizatora są:
  - 3x Nagroda główna I stopnia: bilet dla 2-óch osób na koncert Violetta Live w Warszawie 22.08.2015
  - 10x Nagroda II stopnia:
  plakat z autografem Martiny Stoessel
  - 10x Nagroda III stopnia:
  zestaw 3 książek z serii Violetta wydawnictwa Zielona Sowa
 5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości.
 6. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone w dniu 26.02.2015 na stronie internetowej Organizatora tj. www.zielonasowa.pl, w zakładce Konkursy. Niezależnie od powyższego, zwycięzcy Konkursu zostaną bezzwłocznie powiadomieni przez Organizatora
  o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail).
 8. Nagrody zostaną przesłane indywidualnie do każdego ze Zwycięzców drogą pocztową lub przesyłką kurierską. 
 9. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą nagroda przepada. Nagroda przepada jeśli dwie próby jej dostarczenia za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej okażą się nieskuteczne.
 10. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do wykorzystania zgłoszonych do konkursu prac  na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalenie,
 • publikacja w środkach masowego przekazu tj. prasa, radio, TV, portale społecznościowe, strony internetowe,
 • zwielokrotnianie określoną techniką oraz kopiowanie,
 • wprowadzanie do obrotu,
 • wprowadzanie do pamięci komputera,
 • nagrywanie na nośniki CD, DVD i inne nośniki elektroniczne,
 • publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie,
 • wykorzystanie w całości lub części (dokonywanie skrótów, poprawek, modyfikacji itp.).

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie dane osobowe podane przez uczestników Konkursu podlegają ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926
  z późn. zm.) i mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Podając swoje dane osobowe Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie i wykorzystanie przez Organizatora. Administratorem tych danych jest Organizator.
 2. Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 3. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.

Zobacz także:

« REGULAMIN KONKURSU „PRZYGODA W NIBYLANDII”REGULAMIN KONKURSU „ŁEBSKIE HASŁO REKLAMOWE” »