Konkursy

REGULAMIN KONKURSU „MÓJ ULUBIONY TOM KRONIK ARCHEO”

Warszawa, dnia 7 października 2015

 

REGULAMIN KONKURSU

„MÓJ ULUBIONY TOM KRONIK ARCHEO

 

 

§ 1

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA

 1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Zielona Sowa sp. z o. o z siedzibą
  w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000174857, NIP: 5213260087, nr REGON: 015566684, kapitał zakładowy 4.550.000,00 złotych, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora i odbywa się od dnia 7.10.2015 do 27.10.2015 do godz. 23:59.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 9.11.2015.

 

§ 2

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.
 2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „Uczestnikiem”. W Konkursie może wziąć udział także osoba niepełnoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jednak warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest przedstawienie przez taką osobę, pisemnej zgody jej opiekuna prawnego.
 3. W konkursie nie mogą uczestniczyć reprezentanci i pracownicy Organizatora Konkursu, ani ich osoby bliskie.
 4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

 

 

§ 3

KONKURS

 1. W celu uczestnictwa w konkursie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy Organizatora Konkursu: konkurs@zielonasowa.pl z dopiskiem „Mój ulubiony tom Kronik Archeo”:
 • odpowiedź (o długości do 1.500 znaków) na pytanie konkursowe: Który z tomów Kronik Archeo jest Twoim ulubionym i dlaczego.
 • czytelny skan lub zdjęcie dowodu zakupu w Empiku dowolnej książki z serii „Kroniki Archeo”.
 1. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych mija z dniem 27.10.2015 o godz. 23:59. Wiadomość mailowa, oprócz odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz potwierdzenia zakupu książki w salonach Empik, powinna zawierać:
 • imię i nazwisko twórcy pracy, wiek twórcy pracy,
 • adres korespondencyjny, adres e-mail lub telefon kontaktowy,
 • pisemną zgodę opiekuna prawnego (do pobrania tutaj).
 1. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko odpowiedzi osobiście stworzone przez Uczestnika Konkursu, do których przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste
  i majątkowe.
 2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonej pracy i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.
 3. Uczestnik ma prawo wycofać pracę z Konkursu w każdym czasie, jednak nie później niż do dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
 4. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie Organizatora do niedopuszczeniu do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, zgłoszenia, które:
 • narusza prawo obowiązujące w Polsce,
 • narusza prawa i uczucia osób trzecich,
 • zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. prace zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
 • zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy).

 

§ 4

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Ocena nadesłanych odpowiedzi na pytanie konkursowe dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora. 
 2. W skład Jury będzie wchodziło 3 (trzech) pracowników Organizatora.
 3. Organizator ma prawo do nie przyznania nagród za dowolne miejsce w konkursie. 
 4. Nagrodami w konkursie ufundowanymi przez Organizatora Konkursu są:
 • 1 x nagroda główna: wycieczka dla 4 osób do Londynu
 • ·         2 x nagroda dodatkowa: książki autorstwa Agnieszki Stelmaszyk o wartości 100 zł (sto złotych) dla Uczestników Konkursu 
 1. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości.
 2. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone w dniu 9.11.2015 na stronie internetowej Organizatora tj. www.zielonasowa.pl, w zakładce Konkursy.
 4. Uczestnik Konkursu ma 14 (czternaście) dni na skontaktowanie się z Organizatorem (pod adresem konkurs@zielonasowa.pl) celem ustalenia szczegółów przekazania nagród.
  W przypadku nie podjęcia kontaktu w ww. terminie, Uczestnik Konkursu traci prawo do nagrody.
 5. Nagrody zostaną przesłane indywidualnie do każdego ze Zwycięzców drogą pocztową lub przesyłką kurierską. 
 6. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do wykorzystania zgłoszonych do konkursu prac  na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalenie,
 • publikacja w środkach masowego przekazu tj. prasa, radio, TV, portale społecznościowe, strony internetowe,
 • zwielokrotnianie określoną techniką oraz kopiowanie,
 • wprowadzanie do obrotu,
 • wprowadzanie do pamięci komputera,
 • nagrywanie na nośniki CD, DVD i inne nośniki elektroniczne,
 • publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie,
 • wykorzystanie w całości lub części (dokonywanie skrótów, poprawek, modyfikacji itp.).

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie dane osobowe podane przez Uczestników Konkursu podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 118z późn. zm.) i mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Podając swoje dane Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na ich przetwarzanie i wykorzystanie przez Organizatora. Administratorem tych danych jest Organizator.
 2. Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz 612 z późn. zm.).
 3. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.

Zobacz także:

« REGULAMIN KONKURSU „ZOSTAŃ LEKTOREM W SPOCIE REKLAMOWYM TOMEK ŁEBSKI”Rozwiązanie konkursu „Mój ulubiony tom Kronik Archeo” »