Konkursy

REGULAMIN KONKURSU „KONKURS TAPPI DLA PRZEDSZKOLI”

§ 1

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA

 1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Zielona Sowa sp. z o. o z siedzibą
  w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000174857, NIP: 5213260087, nr REGON: 015566684, kapitał zakładowy 4.550.000,00 złotych, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora i odbywa się od dnia 04.02.2015 do 30.04.2015 do godz. 23:59.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 22.05.2015.

§ 2

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.
 2. Uczestnikiem konkursu może być każde Przedszkole prywatne i publiczne, mieszczące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „Przedszkolem”.
 3. W konkursie nie mogą uczestniczyć reprezentanci i pracownicy Organizatora Konkursu, ani ich osoby bliskie.
 4. Przedszkole zobowiązane jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

 

§ 3

KONKURS

 1. W celu uczestnictwa w konkursie należy przesłać wspólnie wykonaną przez dzieci
  z Przedszkola, pracę plastyczną (lub jej fotografię), przedstawiającą własną historię Tappiego. Zgłoszenia konkursowe (z dopiskiem „Konkurs Tappi dla przedszkoli”) należy wysyłać:
 • pocztą elektroniczną na adres mailowy Wydawnictwa Zielona Sowa:

konkurs@zielonasowa.pl,

 • lub pocztą na adres:

Wydawnictwo Zielona Sowa sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

 

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych mija z dniem 30.04.2015 o godz. 23:59. Zgłoszenie, oprócz pracy konkursowej, powinno zawierać:
 • imię i nazwisko wychowawcy grupy przedszkolnej,
 • adres korespondencyjny, adres e-mail lub telefon kontaktowy do Przedszkola.
 1. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko prace wykonane przez dzieci z Przedszkola.
 2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Przedszkola, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonej pracy i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.
 3. Przedszkole ma prawo wycofać pracę z Konkursu w każdym czasie, jednak nie później niż do dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
 4. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie Organizatora do niedopuszczenia do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Przedszkola, którego praca:
 • narusza prawo obowiązujące w Polsce,
 • narusza prawa i uczucia osób trzecich,
 • zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. prace zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
 • zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy).

 

§ 4

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora. 
 2. Jury biorąc pod uwagę wartość artystyczną oraz inwencję twórczą w wykonaniu nadesłanych prac przyzna nagrody.
 3. Organizator ma prawo do nie przyznania lub przyznania mniejszej ilości nagród
  w konkursie. 
 4. Nagrodami w konkursie ufundowanymi przez Organizatora są:
 • za I (pierwsze) miejsce w konkursie – książki wydawnictwa Zielona Sowa o wartości
  5 tys. złotych w cenach katalogowych brutto oraz spotkanie z autorem serii książek
  o Tappim – Marcinem Mortką.
 • za II (drugie) miejsce w konkursie: książki wydawnictwa Zielona Sowa o wartości 1 tys. złotych w cenach katalogowych brutto
 • za III (trzecie) miejsce w konkursie: książki wydawnictwa Zielona Sowa o wartości
  1 tys. złotych w cenach katalogowych brutto
 1. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości.
 2. Przedszkole nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 22.05.2015 na stronie internetowej Organizatora tj. www.zielonasowa.pl, w zakładce Konkursy.
 4. Nagrody zostaną przesłane indywidualnie do każdego z Przedszkoli drogą pocztową lub przesyłką kurierską. 
 5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą nagroda przepada. Nagroda przepada jeśli dwie próby jej dostarczenia za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej okażą się nieskuteczne.
 6. Przedszkole udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do wykorzystania zgłoszonych do konkursu prac  na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalenie,
 • publikacja w środkach masowego przekazu tj. prasa, radio, TV, portale społecznościowe, strony internetowe,
 • zwielokrotnianie określoną techniką oraz kopiowanie,
 • wprowadzanie do obrotu,
 • wprowadzanie do pamięci komputera,
 • nagrywanie na nośniki CD, DVD i inne nośniki elektroniczne,
 • publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie,
 • wykorzystanie w całości lub części (dokonywanie skrótów, poprawek, modyfikacji itp.).

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie dane osobowe podane przez Przedszkole podlegają ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926
  z późn. zm.) i mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Podając swoje dane osobowe Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie i wykorzystanie przez Organizatora. Administratorem tych danych jest Organizator.
 2. Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 3. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.

Zobacz także:

« REGULAMIN KONKURSU „PRZYGODA W NIBYLANDII”REGULAMIN KONKURSU „ŁEBSKIE HASŁO REKLAMOWE” »