Aktualności

Regulamin konkursu z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci

 

REGULAMIN KONKURSU

 

§1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA

1.1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Zielona Sowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-807, Al. Jerozolimskie 94.

1.2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora i odbywa się od dnia 02.04.2017 do 06.04.2017.

 

§2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

2.2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej. W przypadku zgłoszenia do Konkursu uczestnika w wieku poniżej 18-lat warunkiem

niezbędnym do udziału w Konkursie jest posiadanie przez niego zgody opiekuna prawnego.

2.3.W konkursie nie mogą uczestniczyć reprezentanci i pracownicy Organizatora Konkursu, ani ich osoby bliskie.

 

§3. ZASADY

3.1. W celu uczestnictwa w konkursie należy udzielić odpowiedzi na pytanie Organizatora Konkursu w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku. Pytanie konkursowe brzmi: Gdybyś mógł/-a stać się przez jeden dzień wybranym bohaterem z książki, to którego byś wybrał/-a? Napisz ciekawe uzasadnienie lub prześlij rysunek, zdjęcie (wszystkie kreatywne formy dozwolone) i wygraj dowolną książkę z naszej oferty!

3.2. Konkurs będzie odbywał się w dniach: 02.04.2017 do 06.04.2017 – godz. 23:59

3.3. Jury złożone z pracowników ORGANIZATORA KONKURSU wybierze 1 najciekawszą odpowiedź/prace i nagrodzi je jedną książką z oferty wydawniczej Wydawnictwa Zielona Sowa.

3.4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 07.04.2017 r. na profilu Wydawnictwa Zielona Sowa na Facebooku.

3.5. W terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu Zwycięzca w celu odbioru nagrody powinien przesłać na adres: konkurs@zielonasowa.pl swoje dane (imię, nazwisko, adres), oraz zapewnienie że zgłoszone prace nie naruszają praw osób trzecich.

3.6. Uczestnik konkursu udziela nieodpłatnej licencji do wykorzystania zgłoszonych do konkursu tekstów na profilach w portalach społecznościowych i stronach internetowych należących do organizatora na następujących polach:

- utrwalenie,

- publikacja w środkach masowego przekazu tj. prasa, radio, TV

- zwielokrotnianie określoną techniką, oraz kopiowanie

- wprowadzanie do obrotu,

- wprowadzanie do pamięci komputera,

- nagrywanie na nośniki CD, DVD i inne nośniki elektroniczne

- publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie,

- wykorzystanie w całości lub części

- wyświetlanie oraz ekspozycja w sieci Internet, dokonywanie skrótów, poprawek i modyfikacji

3.11. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska w przypadku wygrania.

 

§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Udział Uczestnika w konkursie oznacza akceptację zasad konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.

4.2. Wszelkie dane osobowe podane przez uczestników Konkursu podlegają Ustawie o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883) i mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Podając swoje dane osobowe Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Administratorem tych danych jest Organizator, a nie portal Facebook.com.

4.3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

4.4. Niniejszy Konkurs nie jest “grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

4.5. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu wyraźnej zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

4.6. Wszelkie spory powstałe w związku z konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd powszechny wynikający z właściwości ogólnej.

Zobacz także:

« Książki Wydawnictwa Zielona Sowa nominowane w plebiscycie Książka Roku 2016Scenariusz zajęć edukacyjnych na podstawie książki: „Kredkowa księga kolorów” »