Aktualności

Regulamin konkursu na wyjątkowe hasło reklamowe do gier ”Odkrywcy: Amazonia” i „Galaktyczni zdobywcy” (ROZWIĄZANY)

 

§ 1

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA

 1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Zielona Sowa sp. z o. o z siedzibą
  w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 94, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000174857, NIP: 5213260087, nr REGON: 015566684, kapitał zakładowy 4.550.000,00 złotych, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora i odbywa się od dnia 20.11.2017 do 3.12.2017 do godz. 23:59.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 8.12.2017.

§ 2

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.
 2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „Uczestnikiem”. W Konkursie może wziąć udział także osoba niepełnoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jednak warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest przedstawienie przez taką osobę pisemnej zgody jej opiekuna prawnego.
 3. W konkursie nie mogą uczestniczyć reprezentanci i pracownicy Organizatora Konkursu, ani ich osoby bliskie.
 4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

§ 3

KONKURS

 1. W celu uczestnictwa w konkursie należy przesłać wyjątkowe hasło promujące wybraną grę planszową Wydawnictwa Zielona Sowa: „Odkrywcy: Amazonia” lub „Galaktyczni zdobywcy”. Hasło reklamowe ma być oryginalne, zwięzłe oraz  ma możliwie jak najtrafniej charakteryzować wybraną grę i podkreślać jej walory.
 2. Stworzone hasło reklamowe należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy Wydawnictwa Zielona Sowa: konkurs@zielonasowa.pl wraz z dopiskiem „Hasło reklamowe konkurs Tchibo” oraz z czytelnym skanem lub zdjęciem dowodu zakupu gry „Odkrywcy: Amazonia” lub „Galaktyczni zdobywcy” w jednym ze sklepów Tchibo.
 3. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych mija z dniem 3.12.2017 o godz. 23:59. Wiadomość mailowa, oprócz konkursowego hasła reklamowego i potwierdzenia zakupu książki w sklepie Tchibo, powinna zawierać:
 • imię i nazwisko Uczestnika,
 • adres korespondencyjny i numer kontaktowy,
 • pisemną zgodę opiekuna prawnego (jeśli uczestnik konkursu jest osobą niepełnoletnią).
 1. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko hasła osobiście stworzone przez Uczestnika Konkursu, do których przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste
  i majątkowe.
 2. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonego hasła i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.
 3. Uczestnik ma prawo wycofać pracę z Konkursu w każdym czasie, jednak nie później niż do dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
 4. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie Organizatora do niedopuszczeniu do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, hasła, które:
 • narusza prawo obowiązujące w Polsce,
 • narusza prawa i uczucia osób trzecich,
 • zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. hasła zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy).

§ 4

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Ocena nadesłanych haseł dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora. 
 2. Jury biorąc pod uwagę inwencję twórczą w tworzeniu haseł reklamowych przyzna nagrody:
 • I miejsce: książki i gry wydawnictwa Zielona Sowa o wartości 500 złotych (pięćset złotych) w cenach katalogowych brutto, dostępne w sklepie internetowym www.zielonasowa.pl
 • II miejsce: książki i gry wydawnictwa Zielona Sowa o wartości 300 złotych (trzysta złotych) w cenach katalogowych brutto, dostępne w sklepie internetowym www.zielonasowa.pl
 • III miejsce: książki i gry wydawnictwa Zielona Sowa o wartości 150 złotych (sto pięćdziesiąt złotych) w cenach katalogowych brutto, dostępne w sklepie internetowym www.zielonasowa.pl
 1. Organizator ma prawo do nie przyznania nagród za dowolne miejsce w konkursie. 
 2. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości.
 3. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone w dniu 8.12.2017 na stronie internetowej Organizatora tj. www.zielonasowa.pl, w zakładce Aktualności.
 5. Celem otrzymania nagrody, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 30 dni od daty otrzymania wiadomości (e-mail) od Organizatora, przesłać wiadomość zwrotną zawierającą jego dane adresowe wraz z adresem do wysyłki (adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
 6. Nagrody zostaną przesłane indywidualnie do każdego ze Zwycięzców drogą pocztową lub przesyłką kurierską. 
 7. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie nadesłania przez zwycięzcę w określonym terminu adresu do wysyłki, nagroda przepada. Nagroda przepada także, jeśli próba jej dostarczenia za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej na wskazany przez zwycięzcę adres okaże się nieskuteczne.
 8. Uczestnik konkursu przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do przesłanego hasła reklamowego na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalenie,
 • publikacja w środkach masowego przekazu tj. prasa, radio, TV, portale społecznościowe, strony internetowe,
 • zwielokrotnianie określoną techniką oraz kopiowanie,
 • wprowadzanie do obrotu,
 • wprowadzanie do pamięci komputera,
 • nagrywanie na nośniki CD, DVD i inne nośniki elektroniczne,
 • publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie,
 • wykorzystanie w całości lub części (dokonywanie skrótów, poprawek, modyfikacji itp.)
 1. Uczestnik przenosi na Organizatora przysługujące mu prawo zezwalania na wykonywanie zależnego  prawa autorskiego bez uzyskania odrębnej zgody w stosunku do hasła przesłanego w ramach Konkursu 
 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych w zakresie wymienionym powyżej, a także prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego następuje z dniem przesłania hasła pocztą elektroniczną na adres mailowy Organizatora.
 3. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątków (w tym ich wykorzystanie na powyżej wskazanych polach eksploatacji) jak i realizacji praw zależnych.
 4. Organizator nie ma obowiązku oznaczania hasła nadesłanego przez Uczestnika jego imieniem i nazwiskiem, pseudonimem etc.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu) przez Organizatora, który oświadcza, że będzie administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w stosunku do danych przekazanych mu przez Uczestników Konkursu.
 2. Organizator może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Uczestników wyłącznie w zakresie oraz w celu zgodnym z Konkursem i niezbędnym do jego realizacji.
 3. Na powyższych danych osobowych Uczestników będą wykonywane następujące operacje: gromadzenie, przechowywanie, archiwizowanie, usuwanie danych.
 4. Uczestnik, którego dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 5. Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 6. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.

KONKURS ZOSTAŁ ROZWIĄZANY

Dziękujemy za udział w konkursie! Z osobami, które wygrały skontaktujemy się drogą mailową.

Zobacz także:

« Staż w dziale produkcji Wydawnictwa Zielona Sowa!Uwaga, przerwa w działaniu sklepu »